Regulamin Serwisu internetowego mcgroup.pl

§1 Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy mcgroup.pl, dostępny pod adresem internetowym https://mcgroup.pl, prowadzony jest przez
  MIA CONSULT GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-963przy ul. Zygmunta Vogla 28/02 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000854891, o kapitale zakładowym 10 000 zł, NIP 1133018235, REGON 38680510
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy świadczenia usługi na odległość za pośrednictwem Serwisu.
 3. Regulamin określa warunki i zasady płatności za usługę — konsultacja księgowego online przez stronę internetową https://mcgroup.pl/consultations/
 4. Usługa „Konsultacja księgowego online” prowadzona jest w języku rosyjskim, dla klientów rosyjskojęzycznych.

§2 Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu.
 2. Wykonawca — MIA CONSULT GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-963przy ul. Zygmunta Vogla 28/02 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000854891, o kapitale zakładowym 10 000 zł, NIP 1133018235, REGON 38680510
 3. Serwis — serwis internetowy prowadzony przez Wykonawcę pod adresem
  internetowym https://mcgroup.pl
 4. Umowa — Umowa o świadczenie usług, zwaną dalej „Umowa” zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin — niniejszy regulamin Serwisu.
 6. Usługa – Usługa „Konsultacja księgowego online”, która prezentowana w Serwisie Internetowym.
 7. Formularz zamówienia usługi — interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wprowadzenie danych i określenie warunków Umowy, w tym sposobu komunikacji i płatności.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj Usługa.

§3 Kontakt z Serwisem

 1. Adres Wykonawcy:ul. Zygmunta Vogla 28/02, 02-963, Polska, Warszawa
 2. Adres e-mail Wykonawcy: biuro@mcgroup.pl
 3. Numer telefonu Wykonawcy: +48 512 713 500
 4. Numer rachunku bankowego Wykonawcy:
  IBAN: 26 1090 0088 0000 0001 4674 7649
  SWIFT: WBKPPLPP
  Bank: Santander Bank Polska S.A.
 5. Klient może porozumiewać się ze Wykonawcą za pomocą adresów i numerów
  telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Wykonawcą w godzinach od 9:00 do 18:00

§4 Wymagania techniczne

Do korzystania Serwisem, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania zamówień na usługi, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu komputer, laptop, tablet, smartfon
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 3. włączona obsługa plików cookies

§5 Informacje ogólne

 1. Wykonawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 1. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w Serwisie możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Płatności za usługę są dokonywane za pomocą serwisu PayU, zwaną dalej „PayU” na rzecz Użytkowników jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 4. Każda osoba dokonująca płatności za faktury (zwana dalej Klientem, Kupującym, Użytkownikiem) na stronie www.mcgroup.pl na rzecz MIA CONSULT GROUP Sp. z o.o. jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
 5. W momencie opłacania faktury, Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 6. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie umiejętności i personel niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi konsultacji księgowego, a usługi będą świadczone na poziomie profesjonalnym.
 7. Wykonającym oświadcza, iż wszelkie dane i informacje zgromadzone w związku ze świadczeniem Usług będą przechowywane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, w szczególności będą zabezpieczone przed uszkodzeniem, utratą i dostępem osób trzecich.

§6 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

  1. Przejdź do adresu internetowego: https://mcgroup.pl/consultations/
  2. Wybierz 1 metodę komunikacji spośród przedstawionych w formularzu zamówienia:
   Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Zoom, Apple FaceTime, komunikacja komórkowa;
  3. Wybierz 1 temat konsultacji księgowego spośród przedstawionych w formularzu zamówienia:
  4. Wpisz swoje dane: Imię, e-mail, telefon;
  5. Wybierz metodę komunikacji: Połączenie audio lub połączenie wideo;
  6. Potwierdź swoją zgodę z regulaminem, zaznaczając pole wyboru;
  7. Kliknąć przycisk „Перейти к оплате” (w języku polskim: «Przejdź do płatności”);
  8. Następnie zostaniesz przeniesiony na stronę PayU;
  9. Następnie zostaniesz przeniesiony na stronę PayU, aby wybrać metodę płatności i dokonać płatności zgodnie z regulaminem PayU;
  10. Po udanej płatności otrzymasz powiadomienie e-mail o udanym zamówieniu usługi;

§7 Wykonanie Umowy

 1. Zawarcie Umowy między Klientem a Wykonawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Wykonawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji usług.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Wykonawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 4. Po otrzymaniu maila pracownik Wykonującego w ciągu 10 minut skontaktuje się z Państwem w celu wykonania usługi.
 5. Usługa jest świadczona po skontaktowaniu pracownika Wykonawcy z Klientem i po odpowiedzi na pytania na temat wybrany w Formularzu zamówienia Usługi.
 6. Maksymalny czas konsultacji 1 godzina.

§8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania przyczyny bądź odniesienie się do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach Klienta, art. 27
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od otrzymania klientem maila o udanej płatności.
 3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Wykonawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Wykonawcy — dane kontaktowe Wykonawcy zostały określone w § 3. 

§9 Polityka reklamacji

Wykonawca stosuje procedurę reklamacji dotyczącą sytuacji, w których Usługa nie spełniły oczekiwań Klientów.

 1. Reklamacja musi zostać złożona najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty wystąpienia reklamowanego zdarzenia.
 2. Zasadność złożonej reklamacji zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty doręczenia karty zgłoszenia reklamacji. Decyzja o zasadności reklamacji oraz proponowanej formie rekompensaty zostanie przekazana zgłaszającemu reklamację w formie pisemnej.
 3. Rekompensata będzie realizowana poprzez:
  a) dodatkowe spotkanie doradcze, którego celem będzie usunięcie problemu stanowiącego podstawę reklamacji lub w przypadku niemożności jego usunięcia;
  b) rekompensatę finansową nie przekraczającą 30% wartości usługi;
 4. Karta zgłoszenia reklamacji do usługi stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

§10 Dane osobowe w Serwisie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Wykonawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę — także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu internetowego mogą być:
  a) W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu płatności
  elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie internetowym.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Polityka prywatności oraz Polityka cookies opisane są na stronach https://mcgroup.pl/polityka-prywatnosci/ i https://mcgroup.pl/polityka-cookies/ 

§11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw — w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Wykonawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach Klienta, ustawy o ochronie danych osobowych.